piątek, 12 kwietnia 2019

Pojawią się uciążliwości

Konieczność

11 kwietnia bm.

Realizacja inwestycji budowy kolektora deszczowego ze zbiornikiem retencyjnym i wylotem do Nogatu

Wydział Inżynierii Miasta informuje, że w ramach prowadzonej inwestycji w okresie od 15 maja do końca lipca 2019 roku, roboty budowlane związane z mikro-tunelowaniem będą prowadzone przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. 

Dotyczyć to będzie obrębu ulic; Wincentego Pola, Koszalińskiej, Słupeckiej i Broniewskiego. 

W związku z tym dla mieszkańców wyżej wymienionych ulic oraz ewentualnie sąsiednich - mogą pojawić się uciążliwości związane z pracą sprzętu (agregatu prądotwórczego, wibromłota, wiertnicy).

Wykonawca robót zapewnia, że postara się aby ograniczyć możliwe występowanie uciążliwości oraz jak najszybciej zakończyć ten etap robót. 

Podał i podpisał tą informację Zastępca Burmistrza Miasta Malborka 
inż. Józef Barnaś.

Projekt Malborskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF)

podpisanie ubiegłorocznej umowy na projekt
Opis projektu:
Projekt pn. "Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe"

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększanie retencji wody i minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych na terenie MOF Malbork – Sztum poprzez budowę kolektora deszczowego zbiorczego wraz z systemem retencji wód deszczowych dla zlewni zlokalizowanych w granicach miasta Malborka oraz budowę i przebudowę newralgicznego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Sztum - Partnera projektu.

Efekty przedsięwzięcia

W rejonie Malborka:

 • budowa nowych zlewni kanalizacji deszczowej dla obszarów istniejącej i planowanej zabudowy miasta Malborka
 • budowa kolektora zbiorczego przebiegającego przez dziesięć zlewni, odbierającego wody deszczowe z tych zlewni i prowadzącego je do rzeki Nogat przez równolegle projektowany wylot
 • zabudowa na wylocie z 4 zlewni cząstkowych
 • adaptacja istniejących naturalnych zbiorników wodnych (stawów) zlokalizowanych na tzw. dolnym tarasie, jako zbiorników retencyjnych dla zlewni objętych projektem oraz zwiększenie średnicy kolektora zbiorczego w celu ograniczenia i opóźnienia maksymalnych odpływów wód deszczowych do odbiornika jakim jest rzeka Nogat (pojemność 7700 m3).

W Sztumie:

 • rozbudowa istniejącej zlewni kanalizacji deszczowej dla obszarów istniejącej zabudowy miasta
 • modernizacja kolektora zbiorczego przebiegającego przez teren centrum miasta, odbierającego wody deszczowe z tej zlewni
 • budowa zbiornika retencyjnego o poj. 249m3.


Bezpieczeństwo mieszkańców

Inwestycja umożliwi odprowadzanie wód deszczowych z istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej, nieposiadających kanalizacji deszczowej oraz umożliwi uzbrojenie nowych terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową usługową i użyteczności publicznej. Dodatkowo przedsięwzięcie ma na celu ochronę istniejącej zabudowy miejskiej przed występującymi okresowo podtopieniami, spowodowanymi małą przepustowością istniejących sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie.

Projekt przyjazny środowisku

Dzięki realizacji Projektu zostaną rozwiązane problemy dotyczące:

 • degradacji kolektorów deszczowych
 • przenikania odprowadzonych ścieków do gruntu
 • wpływających niepodczyszczonych wód deszczowych do rzek i zbiorników wodnych
 • zanieczyszczania wód podziemnych
 • degradacji środowiska naturalnego.
podpisanie umowy w ubiegłym roku na wykonawstwo


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz