czwartek, 3 października 2019

Oporni na szarość

Bez rejonizacji!SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Stanomino

województwo zachodniopomorskie

Podczas ostatniego Malborskiego Forum Pomocowego padał raz po raz przykład funkcjonowania Ośrodka Terapii Uzależnień w Stanominie w zachodniopomorskim. 

Nie ma w tym nic dziwnego. Ośrodek ten, jako jeden z pierwszych, wprowadzał współczesne metody pracy z pacjentem uzależnionym w Polsce. Należał ongiś do, nielicznych wtedy (lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku), placówek wiodących (wzorcowych) w sieci przychodni i oddziałów leczenia - rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. 


Stanowił także i po dziś stanowi miejsce gdzie odbywali stażowe praktyki przyszli terapeuci uzależnień. Przez lata stanomiński ośrodek obrósł pewną pozytywną legendą - zarówno wśród pacjentów jak i dużymi pokładami estymy wśród terapeutów. 

O nim to chcemy napisać, podając wszystko co wiąże się standardowo z funkcjonowaniem takich placówek. Wyrosłych wokół nas, w wielu miejscach okolicy bliższej i dalszej Malborkowi. Korzystają one m.in z doświadczeń obecnego WOTUAiW Stanomino i podobnych, chociaż nielicznych wtedy,  placówek tamtego czasu.  Czasu, gdzie pobyt pacjenta uzależnionego w oddziale odwykowym, lub ośrodku ... oznaczał tylko swoiste stygmatyzowanie w środowisku z którego pochodził oraz w większości ergoterapię, czyli terapię przez pracę fizyczną. 

Stanomino było wówczas nielicznym wyjątkiem 

który mógł się pochwalić wykwalifikowanym zespołem terapeutycznym pracującym i wypracowującym swój sukces i metody pracy na bazie "programu Minnesota" przywiezionym do Polski przez Wiktora Osiatyńskiego.  

Ośrodek również mógł się pochwalić wykwalifikowaną w specyfice pracy z pacjentem uzależnionym - kadrą pielęgniarską, tzw. personelem średnim, administracją i przygotowanymi do pracy w tak charakterystycznym  środowisku - pozostałymi pracownikami (od kucharek począwszy a na konserwatorach skończywszy). 

Legenda Stanomina po dziś dzień powoduje, że starają się o pobyt i terapię pacjenci z różnych części Polski (np. szczególnie upodobali sobie Stanomino ... górale - ale to już inna opowieść) także osoby polskojęzyczne z zagranicy.

Mimo, że jest on teraz, jednym z wielu pracujących w strukturach NFZ, to jednak bije na głowę inne placówki siłą rozpędu popularności, a może nie tylko. 

W każdym bądź razie, przytaczamy tu informacje jak wygląda dzień dzisiejszy ośrodka, na czym polega oferta dla pacjentów, dla rodzin, etc. Wszystko to można znaleźć na stronie internetowej placówki. Poniżej cytujemy jedynie wybrane fragmenty.  

W Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie

"Pacjenci do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza i umówionego telefonicznie terminu przyjęcia. Pacjent w trakcie przyjęcia, które odbywa się w recepcyjnej izbie przyjęć zapoznawany jest z regulaminami Ośrodka. 

Po pisemnym wyrażeniu zgody na hospitalizację i przestrzeganie regulaminu wewnętrznego, pacjent ma zakładaną historię choroby. Następnie jest badany przez lekarza, który ustala wstępne rozpoznanie i dokonuje oceny stanu zdrowia oraz wydaje zalecenia.

Po zakończeniu czynności medycznych, pacjent spotyka się z wyznaczonym przez kierownika Oddziału terapeutą prowadzącym, który przez cały czas trwania leczenia tj. przez 8 tygodni hospitalizacji i 12 miesięcy terapii poszpitalnej będzie się nim zajmował, opracowując Osobisty Plan Terapii i monitorując jego przebieg.

Pierwsze spotkanie i początek pracy 

W trakcie pierwszego spotkania z terapeutą pacjent uzyskuje informacje o zasadach leczenia, swoich prawach i obowiązkach, a także o tym co będzie robił w pierwszym tygodniu pobytu w Ośrodku. Intensywna Terapia Uzależnienia w trakcie hospitalizacji trwa 8 tygodni i podzielona jest na kilka etapów przez, które przechodzi każdy pacjent realizując osobisty plan terapii.

W pierwszym etapie intensywnej terapii pacjent dowiaduje się co to jest uzależnienie, jakie są jego pato-mechanizmy, a następnie pracuje nad rozpoznawaniem swojego uzależnienia po to by przejść do budowania swojej nowej tożsamości, jaką jest tożsamość człowieka uzależnionego. W tym też czasie uczy się sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym.

Dalszy etap pracy nad sobą

W drugim etapie pacjent pracuje nad przygotowaniem się do uznania bezsilności wobec alkoholu i akceptacji ograniczeń wynikających z choroby, na którą choruje. Dowiaduje się najpierw, co to jest bezsilność wobec alkoholu i nie kierowanie własnym życiem, a następnie rozpoznaje obszary własnej bezsilności i rozpoczyna pracę w kierunku zmiany jakości swojego życia.

Następny etap pracy terapeutycznej poświęcony jest zdrowieniu. Pacjent dowiaduje się co to jest nawrót choroby, jak rozpoznawać objawy nawrotu i jak temu zapobiegać by nie wrócić do picia. Pacjent w trakcie zajęć terapeutycznych zapoznaje się też z zaleceniami dla trzeźwiejących alkoholików oraz uczy się asertywnego odmawiania picia.

Kolejny etap pracy terapeutycznej poświęcony jest akceptacji ograniczeń wynikających z uzależnienia. Pacjent ma tutaj możliwość uświadomienia sobie znaczenia otwartości w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Podczas pracy na tym etapie pacjent ma możliwość przyjrzenia się wartościom i ich znaczeniu w budowaniu zdrowego stylu życia. Uczy się też umiejętności intrapsychicznych i interperonalnych potrzebnych do trzeźwego życia.

jedna z profilaktycznych wycieczek licealistów do Stanomina 
Przygotowanie do funkcjonowania poza ośrodkiem

Ostatni etap pracy poświęcony jest przygotowaniu się do życia poza Ośrodkiem i polega na budowaniu przy pomocy terapeuty i grupy terapeutycznej osobistego planu dalszego zdrowienia. Pacjent nadto uczestniczy w cyklu wykładów poświęconych psychologicznym mechanizmom uzależnienia.

W SP ZOZ WOTUW wszyscy pacjenci realizują Osobiste Plany Terapii, raz w tygodniu odbywają się konsultacje indywidualne z terapeutami prowadzącymi. Większość zadań zapisanych z OPT pacjent musi przedstawiać na grupie terapeutycznej".

więcej na stronach internetowych i fanpage ośrodka

http://www.wotuwstanomino.pl/dla-pacjenta/rozpocznij-leczenie/pierwszy-kontakt/

Fanpage
https://www.facebook.com/SP-ZOZ-Wotuw-Stanomino-166792056705826/

Oporni na szarość
http://www.wotuwstanomino.pl/category/oporni/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza