piątek, 13 kwietnia 2018

Projekt ,,Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!’’

Poszukują chcących 

.
Podczas wczorajszych „targów pracy” odnalazłem stoisko z bezpłatną ofertą. Porozmawiałem z osobą kompetentną i oto rezultat tej rozmowy; 

Jak to zawsze popularyzujący projekt „muszą napisać” pisząc o projekcie, dodając projektowe znaczki unijne, symbole i co tam jeszcze. Co jest już rytuale koniecznego wymogu – a czasem denerwuje, stwarza pole do żartów – ale w istocie faktycznie jest potrzebne. 
Więc;

Wspomniany projekt jest realizowany jest w ramach PO WER na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu 
mieści się w okresie  od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. 

Kandydat musi spełnić na dzień przystąpienia do projektu odpowiednie kryteria. 

A więc; wiek: 18-29 lat, status osoby biernej zawodowo. Czyli mówiąc językiem człeczym ma kłopot ze znalezieniem odpowiedniej, na odpowiednich warunkach pracy a nie przyjmie byle czego, by się wykazać w papierach. Na przykład dla statystyk Urzędu Pracy. Musi zamieszkiwać (według Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa pomorskiego oraz taka osoba nie może uczestniczyć w tym samym czasie i być objęta innym kształceniem formalnym w trybie stacjonarnym. 

I jeszcze jedno - taka osoba nie może uczestniczyć wcześniej w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy finansowanej ze środków publicznych (w ciągu ostatnich 4 tygodni)

Uczestnicy szkoleń otrzymają

(co w papierzyskach jest zapisane, ale namawiamy oczywiście do dokładnego przeczytania!): refundację kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, catering, pokrycie kosztów noclegów, stypendium szkoleniowe/stażowe, ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP, badania lekarskie.

A więc jeśli chodzi o meritum oferty 


SZKOLENIE RATOWNIK WODNY + KPP + STERNIK MOTOROWODNY

1. Ratownik wodny - w ilości 63 godzin,
2. KPP - Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy - w ilości 66 godzin,
3. Sternik motorowodny - w ilości 25 godzin.

Łączny czas szkolenia to 154 godziny.  Wyżej wymienione szkolenia realizowane będą według Rozporządzenia MSW z 21.26.012 ws. szkoleń w ratownictwie wodnym; Rozporządzenie MZ 19.03.2007r ws. kursu w zakresie KPP. Każde szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje. No i potrzeba spełnienia jeszcze warunków – umiejętności pływania i nie bycia uczulonym na wodę. 
Jeszcze jedna propozycja w tramach tego projektu, to ;

KURS BARMAŃSKI - BARMAN (SPB Level A) 

szkolenie w ilości 32 godzin. Po szkoleniach zapewniamy staże trwające nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych. Okres odbywania stażu będzie wynikał z indywidualnego planu działania.

Organizatorzy w zakresie projektu oferują obdarowanie instrumentami aktywizacji: identyfikacje potrzeb oraz opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowo – grupowe, coaching indywidualny. Uczestnicy zostaną objęci działaniami związanymi pośrednictwem pracy, szkoleniem zawodowym, stażem zawodowym.

Oczywiście taka forma zachęty nie jest w oficjalnym piśmie, które podczas targów oficjalnie rozdawała zainteresowanym  (w imieniu Instytucji szkoleniowej  LA SOLEIL) Katarzyna Mikołajczyk, zastępca koordynatora projektu. Niemniej staramy się wiernie odwzorować pisma, które czasem jakby bez duszy były a mówią wszak o ważnych rzeczach, informują. 
Odsyłamy więc do oficjalnych pism i indywidualnego kontaktu jeśli choć trochę zainteresowaliśmy 


Kontakt

Biuro Projektu ,,Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!’’ mieści się przy Pl. Narutowicza 14, pokój nr 09.
Oczywiście w Malborku. Tam spotkacie Państwo wyżej wspomnianą  Katarzynę Mikołajczyk, tel. 507 953 019 oraz 55 272 77 30, e-mail: katarzyna.mikolajczyk@lasoleil.com.pl

Strona internetowa projektu to:  www.lasoleil.com.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod adresem:  http://www.lasoleil.com.pl/index.php?page=111
K.H.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza