sobota, 24 lutego 2018

Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy?

KRS

.
Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych.


GRAF pixabay.com/pl/strony-palec-włącz-ok & BANWI
Co daje stowarzyszeniu rejestracja w KRS?

Główną korzyścią płynącą z rejestracji stowarzyszenia w KRS jest nabycie przez organizację osobowości prawnej. To z kolei znacznie poszerza możliwości działania.

Podstawowe cechy i możliwości stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS:
 • jest organizacją pozarządową
 • posiada osobowość prawną,
 • działała w oparciu o statut, ma złożoną strukturę organizacyjną (walne zebranie, komisja rewizyjna, zarząd),
 • swoją pracę opiera na działalności społecznej swoich członków,
 • do pracy w stowarzyszeniu może zatrudnić pracowników,
 • może korzystać z różnych źródeł finansowania (darowizny, spadki, zapisy, dotacje, zbiórki publiczne),
 • może prowadzić działalność gospodarczą,
 • ma możliwość finansowej współpracy z administracją publiczną i biznesem,
 • ma możliwość zawierania umów na realizację zadań publicznych,
 • może łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • może powoływać oddziały terenowe,
 • może zostać organizacją pożytku publicznego.
Co daje fundacji rejestracja w KRS?

Główną korzyścią płynącą z rejestracji fundacji w KRS jest (podobnie jak w wypadku stowarzyszenia o czym wyżej)nabycie przez organizację osobowości prawnej. To z kolei znacznie poszerza możliwości działania.

Podstawowe cechy i możliwości fundacji:
 • jest organizacją pozarządową;
 • jest powoływana przez fundatora;
 • realizuje cele społecznie lub gospodarczo użyteczne;
 • ma wyodrębniony majątek, przeznaczony na cele społeczne lub gospodarczo użyteczne;
 • jest organizacją nienastawioną na zysk;
 • posiada osobowość prawną;
 • działa w oparciu o statut;
 • cele statutowe są realizowane przez obowiązkowy organ - zarząd
 • może powołać organ kontroli wewnętrznej (radę fundacji, komisję rewizyjną)
 • może zatrudniać pracowników,
 • może korzystać z różnych źródeł finansowania (darowizny, spadki, zapisy, dotacje, zbiórki publiczne),
 • może prowadzić działalność gospodarczą,
 • ma możliwość finansowej współpracy z administracją publiczną i biznesem,
 • ma możliwość zawierania umów na realizację zadań publicznych,
 • może zostać organizacją pożytku publicznego.
Jakie obowiązki nam przybędą, jeśli zarejestrujemy działalność naszej organizacji w KRS?

Z samego faktu zarejestrowania organizacji w KRS w zasadzie nie wynikają żadne dodatkowe obowiązki dla organizacji, oprócz tego, że organizacja taka musi zgłaszać w KRS wszystkie zmiany, które w niej zachodzą lub znajdują swoje odzwierciedlenie w jej statucie.

Znacznie więcej obowiązków może jednak wynikać z działalności podejmowanej dzięki nabyciu (poprzez rejestrację w KRS) przez stowarzyszenie lub fundację osobowości prawnej.

Organizacja posiadająca osobowość prawną może m.in. przyjmować darowizny, spadki, zapisy, otrzymywać dotacje, korzystać z ofiarności publicznej, podejmować finansową współpracę z administracją publiczną i biznesem, prowadzić działalność gospodarczą. Ze wszystkimi tymi działaniami wiążą się określone obowiązki wobec KRS, urzędów skarbowych i instytucji sprawujących kontrolę nad stowarzyszeniem lub fundacją (starosta, prezydent miasta lub minister właściwy ze względu na rodzaj działalności podejmowanej przez fundację).

Czy możemy działać społecznie, ale nie rejestrować się w sądzie?

Bez rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), mogą prowadzić działalność społeczną:

grupy nieformalne – często prowadzenie działalności społecznej rozpoczyna się od utworzenia grupy nieformalnej, której działalność nie jest nigdzie rejestrowana. Np. może to być kilku miłośników filmu animowanego, którzy organizują mały, otwarty pokaz filmów animowanych i okazuje się on sukcesem. Powstaje pomysł, by rozwinąć tę działalność, zwłaszcza, że na pokazie zjawili się inni entuzjaści tej dziedziny. I to może być już tylko krok od sformalizowania tej działalności, ponieważ łatwiej jest prowadzić pewne działania (np. zbierać pieniądze na zorganizowanie kolejnego przeglądu filmów) np. jako zarejestrowane stowarzyszenie.

stowarzyszenie zwykłe – o tym co to jest stowarzyszenie zwykłe, zgłaszane do starosty

kluby sportowe – działające jako stowarzyszenia i nieprowadzące działalności gospodarczej

komitety społeczne - czyli grupy, zespoły ludzi, którzy organizują się po to, aby zrealizować określony cel (np. wybudować wodociąg lub zebrać pieniądze na pomoc dla chorej osoby). Nie ma szczegółowych przepisów, które dotyczyłyby zakładania komitetów społecznych. Niektóre organizacje powstając przyjmują taką nazwę, ale działają jako stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (np. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa). Inne działają na podstawie konkretnych ustaw, np. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa działa na podstawie Ustawy o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz. U. Nr 21, poz. 90) oraz uchwalonego przez siebie regulaminu. Istnieją też komitety organizowane do przeprowadzenia zbiórki publicznej na określony cel

rady rodziców – czyli przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z radą pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z radami rodziców innych szkół. Zasady tworzenia rady rodziców uchwalają rodzice uczniów danej szkoły. Rada rodziców sama uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Aby wspierać działalność statutową szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy powinien określać regulamin rady rodziców. Więcej informacji o tej formie działalności społecznej można znaleźć m.in. na stronie Społecznego Towarzystwa Oświatowego: http://www.sto.org.pl/?c=static&i=20

O czym jeszcze warto pamiętać?

W Polsce istnieją też osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 

Kościoły i związki wyznaniowe mogą tworzyć kościelne osoby prawne np. parafie oraz inne jednostki organizacyjne i organizacje kościelne. Organizacje kościelne zrzeszają osoby należące do kościoła. Organizacje te są albo erygowane (powoływane) przez właściwą władzę kościelną albo zakładane przez wiernych za zezwoleniem odpowiedniej władzy kościelnej. Ich celem jest przede wszystkim działalność na rzecz formacji religijnej i kultu religijnego.

Organizacje katolickie lub odpowiednio inne organizacje wyznaniowe powstają za aprobatą władzy kościelnej i mogą mieć na celu działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą. Do tych organizacji stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach. Organizacją kościelną jest np. Caritas Polska, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS.


W ramach edukacji społecznej Lokalna Gazeta Obywatelska
Zerknij; http://mrop.malbork.pl/
oraz
https://gazetaobywatelska.blogspot.com/p/blog-page_92.html 
BAZA nazw, adresów, ewentualnie kontaktów - MROP Malbork
Więcej na podstawie poradnika NGO 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz