środa, 4 kwietnia 2018

Program Partnerstwa Lokalnego

Malborska (XV) edycja konkursu na dotacje do lokalnych projektów

.
Od Budżetu Obywatelskiego różni się tym, że Malborski Program Partnerstwa Lokalnego ma formę konkursu ofert ocenianego przez urzędników, a Budżet Obywatelski (inwestycje proponowane przez mieszkańców)  -  z założenia ustalany jest bezpośrednio przez mieszkańców. 
Przypominamy, że w tym ostatnim t.j. Budżecie Obywatelskim termin składania wniosków wygasa  30 kwietnia – więc jeszcze tylko 26 dni – więcej uzyskacie Państwo klikając ten adres;  https://malbork.budzet-obywatelski.org/ (przyp. Red.Lokalnej Gazety Obywatelskiej) 


O dotacje do lokalnych projektów realizowanych w ramach MPPL mogą ubiegać się grupy mieszkańców, komitety społeczne i organizacje pozarządowe.
Dotacje będą przyznawane na działania typu:
  • zakładanie i modernizacja na terenie miasta Malborka skwerów, placów zabaw, zieleni przyulicznej, parków i innych działalności (w części należącej do Gminy Miejskiej Malbork); 
  • rekultywacja terenów przeznaczonych pod zieleń, remonty, urządzenie i budowa stanowiących własność Gminy Miejskiej Malbork obiektów publicznych lub użyczonych na rzecz Gminy Miejskiej Malbork celem wykorzystania dla potrzeb lokalnej społeczności; 
  • budowa i remonty drogowej infrastruktury technicznej- ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych – w części należącej do Gminy Miejskiej Malbork; 
  • budowa i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej.
Pula na sfinansowanie projektów w 2018 roku wynosi 200 000 zł. 

Maksymalna wysokość dotacji na jeden projekt nie może przekroczyć 30 000 zł. (70% wartości projektu), z wyjątkiem obiektów infrastruktury sportowej, w których ze względów technologicznych nie jest możliwe etapowanie inwestycji, dotacja może wynieść maksymalnie 100 000 zł.

Wkład własny musi stanowić min. 30% kosztów całego projektu i może być wniesiony w formie finansowej, rzeczowej i robocizny. W przypadku projektów dot. obiektów infrastruktury sportowej minimalny wkład własny musi stanowić kwotę 12 857,14 zł.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2018 roku. 

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Malborka.
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta, a także na stronie internetowej Magistratu
 http://www.urzad.malbork.pl/

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Małgorzata Majchrzak, pok. 236, tel. 55 629-04-18, e-mail: m.majchrzak@um.malbork.pl

Przesłała Katarzyna Fabiańska - 03.04.2018

W sieci OGŁOSZENIE MPPL http://m.82-200.pl/2018/04/ogloszenie-mppl-2698.pdf - PAKIET DLA WNIOSKODAWCY  http://www.urzad.malbork.pl/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza