Posiedzenia MROP

Przygotowania

..

MROP Malbork podsumował dotychczasowe działania, pomoc konkretnym organizacjom w działaniach, opiece merytorycznej. 

Realizowane są  przygotowania do kwietniowych działań edukacyjnych i związanych z popularyzacją korzystania z narzędzi, którymi MROP oraz inne organizacje mogą się posługiwać. 

Nie wszystkie jednak o tym wiedzą, stąd planowane działania edukacyjne i popularyzatorskie.

Na spotkaniu goszczono Elżbietę Skrzypek  z Komitetu Ochrony Praw Dziecka.  Omawiano sprawy wolontariatu, działań COP.  Trwają weryfikacje analiza bezpośrednich  potrzeb środowisk. 

Trwają także przygotowania do kluczowego spotkania  organizacji, instytucji i środowisk w kwietniu. Wspólnego przedsięwzięcia MROP i stowarzyszenia  Malborskie Forum Pomocowe. 

O szczegółach już wkrótce zarówno na stronach MROP jak i Lokalnej Gazety Obywatelskiej. 
ABAH
***
Mosty do jedności w środowisku

,

Wczoraj t.j 8 lutego odbyło się kolejne, z cyklicznych spotkań członków Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Odbyło się w siedzibie  Muzeum Miasta Malborka przy ulicy Kościuszki 54. Miało charakter roboczy. Omawiano najbardziej pilne potrzeby zgłaszane przez lokalne organizacje. 

Tematem przewodnim była potrzeba jedności i współpracy
To niestety deficyt w dzisiejszych czasach dotyczący nie tylko lokalnie Malborka. W różnorakiej skali dotyczy całej Polski, a jedność zaczyna być w wielu miejscach li tylko pustosłowiem. Jej brak powoduje coraz większe podziały, coraz większą polaryzacje wokół nieprzejednanych i jakby nie znających kompromisów ludzkich postaw.

Doświadczeni działaniem społecznym
pracą w środowiskach dzielili się swymi spostrzeżeniami. Miedzy innymi tym,  jak w całym potrzebnym środowiskowym zmaganiom,  zachowaniom, współpracy, wzajemnego oparcia -  towarzyszy niekiedy partykularyzm, wyrachowanie, i wszystko to co normalnemu człowiekowi nie kojarzy się z altruizmem,  pracą środowiskową. Z  jej prospołeczną etyką,  ideałami , humanitaryzmowi. A niestety z jej najgorszą odmianą  – cwaniactwem. Nie licującymi z oczekiwaniami społecznymi i środowiskowymi. Całe szczęście, że całym konglomeracie zasobów Malborka to marginalne. Niemniej groźne zjawisko i nie służące spajaniu i jedności lokalnych środowisk, miasta, powiatu, etc.  

Podkreślano konieczność potrzebę środowiskowej edukacji 
w obszarach umiejętności wspólnego działania, otwartości i przejrzystości. Ma to przeciwdziałać dzisiejszym trendom wkradającym się także w nasze otoczenie, nie stroniącym od interesowności, politykierstwa  i istnienia w środowisku „za wszelką cenę”. Traktując NGO jako formę zarobkowania ponad wszystko i  Także omówiono pragmatykę współpracy organizacji z instytucjami i urzędami. W tym obszarze jest wiele do zarobienia. 

Przewodniczący Andrzej Panek podkreślał wkład i tytaniczną pracę osób rozpatrujących wnioski organizacji wnoszących o udzielnie  dotacji w ramach konkursów.  A więc także przedstawicieli NGO, w tym także  członków Rady, urzędników, i powołanych w tym celu wcześniej instytucjonalnych komórek – wyłonionych rad. Z opiniami których musiały się zapoznać osoby  rozpatrujące wnioski. 

Szczegóły z posiedzenia 
w najbliższym protokole z obrad MROP na stronie BIP oraz stronie http://mrop.malbork.pl/ tego społecznego „środowiskowego ciała”. 
Niejako klamrą spotkania i jego clou był temat poruszony przez Jerzego Ruszkowskiego  temat jedności – nie tylko w potencjalnej nazwie dla malborskich mostów. BANWI

***
Na początku stycznia odbyło się kolejne posiedzenie MROP

.
Omawiane były m.in zasady współpracy organizacji pozarządowych mających siedzibę w Muzeum Miasta Malborka z tą nową instytucją. Dyrektor Dorota Raczkowska oraz przedstawiciele MROP przedstawili swoje punkty widzenia i wolę współpracy. 


Okazało się, że są zbieżne i wspólnie korzystne dla organizacji. Ustalono też przedstawicielstwo MROP w Malborskiej Radzie Organizacji Pożytku Publicznego. 

Jedynym i oficjalnym przedstawicielem jest przewodniczący MROP II kadencji - Andrzej Panek. Omówiono zasady i działanie w ramach zgłoszeń do komisji konkursowych na realizację zadań publicznych. 

 Obecni pod rożnymi kontekstami postarali się rzeczowo o zdiagnozowanie stanu różnorodnych działań organizacji pozarządowych w lokalnym środowisku i ich ewentualne następstwa, pożytki i szkody oraz niebezpieczeństwa dla zrównoważanego rozwoju.


BANWI

*** ARCHIWUM ***

Stawiają na edukację, uczciwość i przejrzyste intencje

.
Członkowie Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych omawiali m.in. bieżące sprawy wspólnych działań ze stowarzyszeniami, kontaktami z nimi i służeniem pomocą. 


Podejmowane były i rozpatrywane tematy związane z opiniami, organizacją i konsekwencjami działań związanych z „Basztą Maślankową”. Ponadto rozmowy dotyczyły wszelkich niebezpieczeństw prawnych i konsekwencji wynikających z coraz to „modniejszych” zbiórek środków na jakiś szczytny cel. Na przykład na leczenie, operację szpitalną czy pomoc materialną. 

Rozmówcy zwracali uwagę na brak (wielokroć) rozeznania prawnego, podstawowej wiedzy organizacyjnej i niebezpiecznej możliwości niezamierzonego rozminięcia się z  prawem. Zwrócono także uwagę na niebezpieczeństwo bycia manipulowanymi przez różne podmioty, które bardziej niż o szczytne cele, dbają głównie  o swoje dobra. 


Wszyscy zgodzili się, że potrzeba jest edukowania w wielu dziedzinach, by ułatwić bezpieczne funkcjonowanie organizacjom i stowarzyszeniom w całej skali możliwości. Podjęto w tej materii pragmatyczne kroki. Więcej Państwo znajdziecie już wkrótce na stronie MROP

K.H.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza