sobota, 2 grudnia 2017

Tajemnicze słowo „rewitalizacja”

Program ten uzyskał pozytywną ocenę i decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 06 lipca 2017 roku został wpisany do Wykazu Programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego. Wpis do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego umożliwi pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Program Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 MALBORK na + jest dokumentem operacyjnym gminy wyznaczającym kierunki działań w procesie rewitalizacji. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter dokument ten integruje działania należące do różnych polityk branżowych miasta (społecznej, przestrzennej, inwestycyjnej, mieszkaniowej, środowiskowej itp.), A więc chyba czas wytłumaczyć, co się za tymi "okrągłymi" urzędniczymi sformułowaniami kryje; W każdym bądź razie spróbujemy 

Program Rewitalizacji dla Miasta Malborka na lata 2017-2023 "MALBORK na plus"

Na podstawie oficjalnych dokumentów z Magistratu – BANWI 

Na obszarze rewitalizacji znajduje się 1141 firm spośród 4 771 działających w Malborku. Najwięcej, 218 przedsiębiorstw, znajduje się przy ul. Sienkiewicza. Blisko 99% zarejestrowanych działalności gospodarczych na obszarze rewitalizacji Malborka stanowią mikro firmy zatrudniające do 9 pracowników - mówiła wczoraj (t.j. 1.XII) Ewelina Tałałaj konserwator zabytków na otwartym spotkaniu Rady Gospodarczej.

Konserwator referowała dalej, przybliżając przygotowaną specjalnie w tym celu prezentację  na spotkanie Rady. 
- Śródmieście Malborka jest jedną z kluczowych części miasta z punktu widzenia możliwości rozwoju gospodarczego. Wzmocnienie funkcji gospodarczych wymaga jednak rozwiązania szeregu problemów społecznych, jak również technicznych i przestrzennych obszaru.

Podobszar wyróżnia się szczególnymi walorami architektonicznymi i historycznymi. Przywrócenie funkcjonalności obszarowi rewitalizacji wiąże się z efektywnym wykorzystaniem istniejących potencjałów, które będą determinowały zakres i skuteczność działań rewitalizacyjnych. Potencjał, jaki kryje masowy ruch turystyczny w Malborku, nie jest wykorzystywany w wystarczającym stopniu.

 Zamek Krzyżacki jest zabytkiem o wyjątkowym znaczeniu, należy do najbardziej atrakcyjnych obiektów muzealnych w Polsce. W 2016 r. zwiedziło go 609 310 osób, z czego 145 178 stanowili turyści z zagranicy (60 201 z Niemiec, pozostali – z niemal stu innych krajów). 

Odwiedzający spędzają w Malborku tylko kilka godzin i większość tego czasu poświęcają na zwiedzanie zamku. Ich kontakt z miastem najczęściej sprowadza się do przejścia na parking. Te osoby, które zatrzymują się w mieście na cały dzień, pozostają w bezpośrednim otoczeniu zamku, korzystając z usług gastronomicznych i atrakcji w centralnej części miasta. Do rzadkości należy pozostanie w Malborki na kolejny dzień. 

Obszar rewitalizacji to - poza Zamkiem Krzyżackim – najatrakcyjniejsza część miasta pod względem architektonicznym. Wyzwaniem stojącym przed miastem jest przyciągnięcie części turystów odwiedzających Zamek na omawiany obszar ze względu na konieczność dywersyfikacji ruchu turystycznego. 

Zasadniczym potencjałem w tym kontekście są zabytki dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz historyczny układ architektoniczno-urbanistyczny o wyjątkowej wartości kulturowohistorycznej objęty ochroną konserwatorską. Wyróżnikiem obszaru rewitalizacji i istotnym potencjałem z punktu widzenia procesu rewitalizacji jest możliwość wzrostu poziomu aktywności gospodarczej. 

Ok. 25% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w mieście znajduje się w granicach obszaru. W większości podmioty te mają charakter usługowy i posiadają formę firm jednoosobowych. 

Aktywność ekonomiczna mieszkańców stanowi ważny czynnik, korzystnie wpływający na skuteczność rewitalizacji. Przewiduje się, iż skuteczne przeprowadzenie tego procesu wpłynie na możliwość zakładania nowych przedsiębiorstw w branży turystycznej i około turystycznej, w tym gastronomii.


Rozwój lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości

Ewelina Tałałaj 

Współpraca z podmiotami okołobiznesowymi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, udzielającym dotacji na rozwój bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej, przeprowadzanie szkoleń i coachingu dla przyszłych przedsiębiorców i firm prowadzących działalność na terenie obszaru rewitalizacji, promocja działań istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz pomoc de miniminis dla korzystających z lokali na terenie miasta przeprowadzenie szkoleń, couchingu.

Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia:

Adaptacja lokali. 
Udostępnianiu istniejących pustostanów (w praktyce komunalnych) osobom młodym firmom a nawet podmiotom ekonomii społecznej, które chcą rozpocząć i prowadzić określoną działalność usługową, sprzedażową czy gastronomiczną. 

Oferta powinna być skierowana do początkujących przedsiębiorców z MŚP, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, podmiotów ekonomii społecznej (także jako inkubatory przedsiębiorczości społecznej), młodzieży rozpoczynającej samodzielny start na rynku pracy oraz studentów pragnących rozwinąć własny biznes.

Klientami IR mogą być też osoby wracające na rynek pracy które pod
opieką IP będą starały rozwinąć swój pomysł na własny biznes i utrzymać się na rynku.

Cele do osiągnięcia:
Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych małych i średnich przedsiębiorstw,
budowa spółdzielni socjalnych, budowa start-up’ów, biur coworkingowych itp. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji i promocja odpowiedzialnego biznesu. Poprawa poziomu przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji. Wykreowanie trwałych miejsc pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie dla mieszkańców
obszaru rewitalizacji, zmniejszenie liczby osób bezrobotnych oraz poprawa aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji. Efektem promocyjnym będzie modelowy sposób prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.
• Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonychubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacjiw ramach projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki wpowiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społecznozawodowa” 
• Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na obszarzerewitalizacji w ramach projektów: „Aktywizacja osób młodychpozostających bez pracy w powiecie malborskim III”, „Aktywizacjaosób pozostających bez pracy w powiecie malborskim (III)”,„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborski isztumskim- aktywizacja zawodowa”.
Zakwalifikowaliśmy się w naborze miast do udziału w sieciach tematycznych dot. mobilności miejskiej, rewitalizacji i jakości powietrza w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast - projektu strategicznego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
W ramach pomocy eksperckiej możemy podjąć działania w zakresie rozwoju gospodarczego i rozproszonego inkubatora przedsiębiorczości.
Ewelina Tałałaj 
W artykule wykorzystano zdjęcia i garfiki zawarte w prezentacji Konsrwator Zbaytków oraz zdjęcia BANWI z otwartego posiedzenia Rady Biznesu

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza