poniedziałek, 20 sierpnia 2018

Rewitalizacja

Prace trwają - co widać

fragmenty z Programu Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 – MALBORK na +

Podczas spotkania zespołu inicjatywno – doradczego który powołał burmistrz Marek Charzewski  w sprawie „Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017 – 2021” rozmawiano również o możliwościach związanych z działaniami w sferze projektu rewitalizacyjnego. 

Omawiała je Anna Olkowska-Jacyno pokazując możliwości dla organizacji pozarządowych, możliwości dla obywateli  w sferze działań publicznych, integrujących lokalne społeczności. itp. itd. 


Już niedługo wrócimy do tego akurat tematu. Bowiem w połowie września br. stowarzyszenie Malborskie Forum Pomocowe oraz Malborska Rada Organizacji Pozarządowych wspólnie z urzędnikami zajmującymi się m.in rewitalizacją, organizacjami kościelnymi, sąsiedzkimi i nieformalnymi grupami działającymi non profit na rzecz mieszkańców organizują kolejne robocze spotkanie Forum Pomocowego.

Dlatego dziś przypominamy kompleksowy zamysł projektu rewitalizacyjnego - cytując jeden z fragmentów projektu. Do tematu wrócimy.

Dziś już  widać gołym okiem, że prace trwają a jeszcze niedawno były to tylko marzenia i pomysły.


Fragmenty z Programu Rewitalizacji

(...) Istotny dla planowanych do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest obszar priorytetowy infrastruktura techniczna i przestrzeń publiczna. 


Zgodnie z zapisami dokumentu strategicznego jednym z ważniejszych zadań Miasta jest dostosowanie przestrzeni publicznej i infrastruktury Malborka w kierunku zapewnienia mieszkańcom i odwiedzającym warunków do życia i działania na miarę ich oczekiwań, w tym także zarówno w aspekcie infrastruktury komunikacyjnej jak i poprawy jakości oferty spędzania wolnego czasu w oparciu o infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i sportowa oraz turystyczna, w aspekcie wykorzystania walorów historycznych i przyrodniczych miasta i jego otoczenia (rzeki Nogat).

W znacznym stopniu zaplanowane w Programie Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 działania realizują cele strategiczne i operacyjne określone w obszarze przedsiębiorczość zwłaszcza w zakresie Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. 
Istotną kwestię w rewitalizacji oraz rozwoju miasta stanowi także rozwój przedsiębiorczości, która jest podstawą wzrostu dobrobytu mieszkańców. Jednym z ważniejszych działań dla Malborka powinien stać się rozwój woparciu o powstanie nowych małych i średnich przedsiębiorstw – głównie w turystyce. Rozwój nowych produktów w oparciu o wszystkie walory miasta i jego otoczenia (zwłaszcza rzeka Nogat) oraz wspieranie inicjatyw dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności w sektorze usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych zwiększą atrakcyjność Miasta – w tym także poprzez
ofertę spędzania czasu wolnego. W długim okresie przełożą się na wydłużenie sezonu turystycznego, a w konsekwencji na wzrost zatrudnienia w sektorze turystyki i na wzrost dochodów mieszkańców.

Podstawowym narzędziem umożliwiającym realizację celów strategicznych i szczegółowych są programy operacyjne. Każdy z programów realizuje co najmniej jeden z celów strategicznych.

Program Rewitalizacji jest spójny i wpisuje się w założenia poszczególnych programów operacyjnych. Najważniejszym wyzwaniem będzie skuteczna integracja inicjatyw i projektów realizowanych w ramach Programu Rewitalizacji i poszczególnych programów operacyjnych tak, aby wzmocnić i poszerzyć skalę oddziaływania działań wynikających z programu rewitalizacji. 
Część działań dedykowanych będzie w sposób szczególny bezpośrednio obszarom rewitalizacji.

Dynamiczny Malbork - Wspieranie przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej szczególności w sferze turystyki i działalności kulturalnej.
Obejmuje działania mające na celu rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości na obszarze Malborka, w szczególności związane z turystyką i działalnością kulturalną, działania promujące postawy przedsiębiorcze.


Przyjazny Malbork - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście, poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, rozbudowa i poprawa jakości infrastruktury turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej. Obejmuje działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej w mieście i poprawę drożności komunikacyjnej Malborka zarówno dla mieszkańców jak też turystów. Obejmuje również działania
mające na celu poprawę jakości infrastruktury, a tym samym oferty turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej skierowanej do mieszkańców oraz turystów. Obejmuje działania, które poprawiają bezpieczeństwo i porządek publiczny w Malborku.

Edukacyjny Malbork - Wspieranie działań w zakresie systemu kształcenia dzieci i młodzieży, aktywizacja osób starszych oraz promowanie wśród mieszkańców zdrowego stylu życia. Obejmuje działania realizowane przez miasto, oświatę oraz przedsiębiorców służące wsparciu
działań w zakresie systemu kształcenia.

W szczególności obejmuje realizację współpracy sektora publicznego oraz prywatnego w celu dopasowania jakości kształcenia na poziomie podstawowym i
gimnazjalnym. Obejmuje również działania związane z aktywizacją grup seniorskich, np. działających w Uniwersytecie III Wieku oraz wsparcia dla inicjatyw i stowarzyszeń propagujących zdrowy tryb życia oraz aktywność sportową.

Obywatelski Malbork - Wspieranie i promowanie inicjatyw na rzecz postaw obywatelskich i przedsiębiorczości.
Obejmuje wsparcie dla organizacji społecznych i pozarządowych działających na terenie i na rzecz miasta.

Malbork, kocham to Miasto - Budowa pozytywnego wizerunku miasta wśród mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów. Jest zbiorem wszystkich działań, które związane są z poprawą wizerunku miasta wśród jego mieszkańców ale także turystów. Oznacza realizację przejrzystej polityki informacyjnej, gromadzenie i analizowanie opinii mieszkańców w celu poprawy np. jakości usług komunalnych, szczegółów realizacji inwestycji miejskich np. związanych ze spędzaniem wolnego czasu, czy też promocją miasta. Zawiera również intensyfikację promocji marki turystycznej i kulturalnej miasta, która obejmuje działania mające na celu kreowanie i sprzedaż oferty turystycznej, kulturalnej oraz inwestycyjnej miasta. (...)
Program rewitalizacji w całości - kliknij 
Wprowadzenie i zdjęcia BANWI

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza