wtorek, 7 maja 2019

Zostań strażakiem zawodowym!

Nabór

.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w zawodzie - strażak Państwowej Straży Pożarnej

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 270 21 30 wew. 134.

Ostateczny termin składania dokumentów: do 24 maja 2019 r. do godz.15.00

na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1, 82-200 Malbork Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (z dopiskiem: ”Nabór do Sekcji ds. Kontrolno-rozpoznawczej – 2019, imię i nazwisko”) 

Lub listownie (wymagana forma wysyłki: listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku ul. Wybickiego 1, 82-200 Malbork

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną dostarczone po terminie (decyduje data wpływu aplikacji, a nie data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Komenda PPSP MalborkPełna treść ogłoszenia o naborze i Załączniki do pobrania na stronie  http://www.straz.malbork.pl/ w zakładce aktualności - u dołu strony pod życzeniami (stan na 7 maja br.).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz