piątek, 11 października 2019

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zwołuje posiedzenie

Zbliżają się wybory do Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

.
Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zwołuje posiedzenie wyborcze organizacji pozarządowych, podczas którego zostaną wybrani przedstawiciele NGO do składu Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji (2019 – 2022) w liczbie sześciu członków, jak informuje Andrzej Panek, przewodniczący MROP.


Wybory odbędą się 17 października (czwartek) o godzinie  w siedzibie Malborskiego Centrum Wolontariatu na Starym Mieście 21/3.Przewodniczący MROP Andrzej Panek apeluje do liderów malborskich organizacji pozarządowych o odpowiedzialne delegowanie swoich przedstawicieli na posiedzenie wyborcze.

Tryb powoływania i skład Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reguluje Uchwała nr XX /200/ 2016 Rady Miasta Malborka z 25 maja 2016 r. Zgodnie z jej zapisami, Malborska Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z przedstawicieli Rady Miasta Malborka, których może być od 2 do 5 oraz przedstawicieli Burmistrza Miasta Malborka, których również może być od 2 do 5.

Natomiast przedstawiciele trzeciego sektora stanowią co najmniej połowę składu. Jednego przedstawiciela deleguje ze swego składu Malborska Rada Organizacji Pozarządowych. Pozostali są wybierani w tajnych wyborach podczas Posiedzenia Wyborczego Organizacji Pozarządowych, organizowanego przez Malborską Radę Organizacji Pozarządowych. Przedstawicielami NGO stają się osoby, które uzyskały największą liczbę głosów w wyborach.
Każdej malborskiej organizacji pozarządowej przysługuje jeden mandat wyborczy upoważniający do czynnego i biernego udziału w wyborach.

Katarzyna De Guzman
____________________________________

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa.

MROP zwraca się z prośbą 

powtórzenie i przypomnienie artykułu z środy 28 września!

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych 17 października (czwartek) o godzinie 17:00 w siedzibie Malborskiego Centrum Wolontariatu (ul.Stare Miasto 21/3 zwołuje posiedzenie wyborcze organizacji pozarządowych.

Na posiedzeniu którym zostaną wybrani przedstawiciele NGO do składu Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji (2019 - 2022) w liczbie sześciu członków.MROP zwraca się z prośbą do liderów malborskich organizacji pozarządowych o odpowiedzialne delegowanie swoich przedstawicieli na wspomniane zebranie wyborcze.
Andrzej Panek - przewodniczący MROP

dokumenty potrzebne przedstawicielom organizacji na czwartkowe spotkaniu drukujemy u dołu wpisu - przejdź na koniec strony !!!
____________________________________________________________

W ramach przypomnienia i edukacyjnych informacji

wyjątki z poradnika NGO

Czym są rady działalności pożytku publicznego?
(...) Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa. Jednak to od stopnia zaangażowania organizacji, świadomości sektora i jakości współpracy z administracją zależą jej kompetencje i zasięg działania. Może on być dużo szerszy niż ten opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która sankcjonuje działanie rad.

Rada, bez względu na to na jakim szczeblu działa – województwa, powiatu czy gminy, jest powoływana przez organ wykonawczy. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z sierpnia 2015 roku zmieniła zasady powoływania rad na szczeblu powiatu i gminy. Wcześniej powołanie tego organu było prawem, a nie obowiązkiem organu wykonawczego. Teraz, samorząd jest zobligowany do utworzenia rady, jeśli taka jest wola organizacji pozarządowych. Brak odpowiedzi na wniosek organizacji, można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

W skład rady  różnych szczebli samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, (o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy o pożytku) oraz reprezentanci administracji publicznej. Taka konfiguracja członków umożliwia zaprezentowanie różnych stanowisk związanych przede wszystkim z funkcjonowaniem trzeciego sektora oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.

Kto powołuje i jaki jest skład Rady Działalności Pożytku Publicznego na poziomie krajowym?

(...) Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.  Liczy minimum 20 członków. Spośród nich, co najmniej połowę stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, np. federacji, (oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Reprezentanci trzeciego sektora wybierani są spośród wcześniej zgłoszonych przez samo środowisko kandydatów. 

Inni członkowie rady to przedstawiciele organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Tryb powoływania członków rady oraz zasady organizacji rady określa odrębne rozporządzenie. Kadencja Rady Pożytku trwa 3 lata.

Czym zajmuje się Rada Działalności Pożytku Publicznego (...) Zadaniami Rady Działalności Pożytku Publicznego są w szczególności:
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy,
  • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu ( na wyższych szczeblach administracji, i kolejno schodząc do poziomu kompetencji i obszaru działań samorządów powiatów, miast, gmin. 
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego,
  • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
  • tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów,
na podstawie informacji z poradnika NGO
oraz ze stron samorządowych miasta (w tym wypadku BIP)

DOKUMENTY potrzebne

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza