poniedziałek, 4 grudnia 2017

"Dla miasta Malborka"

Kodeks krajobrazowy

dzięki Marcie Skrzypek z Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej

Uchwała ustalająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Malborka 

11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. "0 zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, zwana potocznie ustawą krajobrazową.
Regulacja wyczekiwana była przez samorządowców, architektów i wszystkich tych, którym wygląd naszych miast nie pozostawał obojętny. W tym celu ustawa przewidziała między innymi:


- możliwość określenia standardów jakościowych i warunków
sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów
małej architektury oraz ogrodzeń,
 
- możliwość całkowitego lub dotyczącego wybranych terenów zakazu
sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem
szyldów,
 
- wprowadzenie okresu dostosowania istniejących tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń,
do warunków określonych uchwałą,
 
- sankcje dla podmiotów niestosujących się do ustanowionych w tym
zakresie przepisów.
Uchwała o przygotowaniu przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta uchwały krajobrazowej Rada gminy może swobodnie ukształtować treść uchwały - włącznie z całkowitym zakazem umieszczania ogrodzeń, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. W uchwale mogą się znaleźć także inne wytyczne.

Uchwała dotyczy całego obszaru gminy. Nie może jedynie obejmować terenów zamkniętych, za wyjątkiem takich terenów, które wyznaczył minister właściwy do spraw transportu. Rada gminy ma również możliwość przyjęcia odmiennych ustaleń dla różnych obszarów gminy. Gmina może zostać podzielona na strefy (ich konkretna liczba zależy od uznania uchwałodawcy), przy czym dla każdej strefy będą obowiązywały inne zasady umieszczania nośników reklamowych, ogrodzeń czy tablic i urządzeń reklamowych.
W latach ubiegłych Burmistrz Miasta Malborka podjął działania
w sprawie uporządkowania przestrzeni miejskiej, opracowując
zarządzenie w sprawie określenia zasad lokalizacji
informacji wizualnej oraz innych elementów wyposażenia
przestrzeni, obowiązujące na nieruchomościach wchodzących
w skład gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomościach
Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Malborka,
nieruchomościach jednostek organizacyjnych miasta
Malborka i spółek miejskich, których większościowym, bądź
wyłącznym właścicielem jest Gmina Miasta Malborka oraz
w pasach drogowych.
ANKIETA
Chcąc realizować zamierzenie, za pomocą ankiety poznaliśmy opinię mieszkańców na temat obecności reklam i ich estetyki w przestrzeni publicznej miasta. Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej na stronie internetowej www.82-200.pl w okresie od 12 sierpnia do 16 września 2016 roku.

W ankiecie wzięło udział 185 osób. Zdecydowana większość ankietowanych zauważa nadmiar reklam na terenie miasta i opowiedziała się za wprowadzeniem regulacji dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. W związku z Uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXV/253/2016 z dnia 20.10.2016r. projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Malborka, Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej w dniu 27.04.2017r. sporządził zapytania rynkowe do czterech Wykonawców w sprawie oszacowania kosztów sporządzenia Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Malborka. 
ZAPYTANIE RYNKOWE
DOT. KOSZTU SPORZĄDZENIA PROJEKTU UCHWAŁY USTALAJĄCEJ ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ, ICH GABARYTÓW, STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH ORAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z JAKICH MOGĄ BYĆ WYKONANE NA TERENIE MIASTA MALBORKA
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Malborka w etapach:
Etap Analiz i przygotowania założeń
- analiza dokumentów
- przygotowanie analiz roboczych
- wizyty studialne w mieście Malborku
- spotkanie z interesariuszami i urzędem
- studium przypadków krytycznych (Stare Miasto, wjazdy, osie
widokowe)
- przygotowanie założeń i ich uzgodnienie z Zamawiającym
Etap partycypacji społecznej
- przygotowanie założeń w formie graficznej i tekstowej
- konsultacje społeczne założeń Kodeksu 
Etap opracowania dokumentu
- opracowanie tekstu kodeksu w formie projektu uchwały,
- opracowanie załączników graficznych na otrzymanym podkładzie,
- opracowanie załącznika pn.:”katalog mebli miejskich”, którego zakres zostanie uzgodniony z Zamawiającym,
- opracowanie załącznika pn.:”system informacji miejskiej miasta Malborka”, którego zakres zostanie uzgodniony z Zamawiającym.,
Etap procedury formalnej
- przeprowadzenie uzgodnień zewnętrznych zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- wprowadzenie zmian wynikających z uzgodnień i opinii
- ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały
- przygotowanie rozstrzygnięć Burmistrza Miasta Malborka
- wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych i uwzględnionych uwag
- przedłożenie radzie Miejskiej projektu uchwały (wcześniejsze prezentacje na komisjach Rady Miejskiej)
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Harmonogram rzeczowo-finansowy Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Malborka przygotowany przez jednego z Wykonawców - Biuro Architekt Marii Czerniak został podzielony na etapy:
1. Etap Analiz i przygotowania założeń
2. Partycypacji społecznej
3. Opracowanie dokumentu
4. Procedury formalnej
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY


PRZYKŁADY DOBRYCH ROZWIĄZAŃ
( z różnych miast w Polsce m.in Gdynia, Kraków, Łódź )


Rozwiązania zaproponowane w projekcie uchwały, mają na celu podniesienie poziomu estetyki przestrzeni dostępnej publicznie przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości stanu prawnego oraz poszanowaniu interesu mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.

dzięki Marcie Skrzypek 
z Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej

Obecne przyklady tego co "wisi na płotach w Malborku"
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza