niedziela, 26 listopada 2017

Badania techniczne pojazdów po 13.XI.2017 r.

Istotna wiedza o zmianie przepisów! Dla każdego posiadacza czterech kółek

Dzieli się wiedzą z czytelnikami L.G.Ob. - Paweł Karasiński

15 września 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). (Dz. U. z 2017 r. poz. 1926). 
Ustawa weszła w życie 13 listopada 2017 r.

Dla wielu instytucji, np. Stacji Kontroli Pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a nawet Straży Granicznej oznacza to zmianę sposobu funkcjonowania.

Z punktu widzenia każdego kierowcy najistotniejszym będzie zapoznanie się z nowymi zasadami przeprowadzania badania technicznego pojazdu.

Zgodnie z nowymi przyjętymi przepisami okresowe badanie techniczne na Stacjach Kontroli Pojazdów przeprowadza się po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu.  Jedyny wyjątek w tej kwestii zrobiono dla firm zarządzających flotami pojazdów i rozliczających się na podstawie faktur VAT z odroczonym terminem płatności.

Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie zobowiązany do wprowadzenia danych do systemu i przesyłania do bazy CEP. Następnie otrzymuje potwierdzenie z CEP, dokonuje wpisu w dokumencie i zwraca go właścicielowi pojazdu. 

Nowością jest także rejestracja negatywnego wyniku badania technicznego. Także badania okresowe przerwane na prośbę właściciela samochodu zostanie odnotowane w bazie CEP. 

Co ważne, diagnosta ma obowiązek dokonania kontroli wszystkich podlegających jej elementów pojazdu, nawet jeśli wcześniej znajdzie już jakąś poważną usterkę, która z góry ustali negatywny wynik badania. Kierowca otrzyma więc pełną ocenę stanu swojego pojazdu i listę defektów do usunięcia.

Kolejną ważną zmianą w stosunku do poprzednich przepisów jest doprecyzowanie i zwiększenie zakresu wprowadzanych danych do ewidencji. Do CEP będą trafiać informacje dotyczące ustanowionych zabezpieczeń na pojeździe, w tym informujące o jego zajęciu przez organ egzekucyjny. To kluczowe rozwiązanie z perspektywy nabywców pojazdów, którzy będą posiadać wiedzę m.in. w zakresie ograniczonego prawa właściciela do dysponowania pojazdem.

Stawki za obowiązkowe badanie techniczne pojazdów pozostają bez zmian - 99 zł za auto, 63 zł za motocykl. W przypadku negatywnego wyniku kontroli, właściciel ma 14 dni na dokonanie niezbędnych napraw i ponowne zgłoszenie się do diagnosty. Koszt ponownego badania wyniesie od 13 do 36 zł, w zależności od rodzaju usterki. 

Należy jednak pamiętać, iż powyższa odpłatność za ponowne badanie stanu technicznego pojazdu będzie obowiązywać tylko w tej stacji diagnostycznej, w której stwierdzono dane usterki, i tylko w przypadku zgłoszenia się w terminie 14 dni od daty pierwszego badania stanu technicznego pojazdu. 

W przypadku przekroczenia tego terminu, bądź przeprowadzenia powtórnego badania w innej stacji kontroli pojazdów, kierowca będzie zobowiązany ponieść pełną odpłatność jak za nowy przegląd.    

Paweł Karasiński

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza