Sytuacje w których Policja podejmuje czynności wobec osób nietrzeźwych

Policja interweniuje

Klaudia Piór

1) Osoby w stanie nietrzeźwości, które zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub publicznego zakładu opieki zdrowotnej, albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. W razie braku izby wytrzeźwień, osoby w stanie nietrzeźwości mogą być doprowadzane do jednostki Policji. Osoby doprowadzone w celu wytrzeźwienia do jednostki Policji przyjmuje się na podstawie protokołu o zatrzymaniu i zaświadczenia lekarskiego. Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub jednostki Policji pozostają tam aż do wytrzeźwienia nie dłużej niż 24 godziny. Osobę doprowadzoną do izby wytrzeźwień poddaje się niezwłocznie badaniom lekarskim.

2) Osoby, które w związku z notorycznym nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na badanie takie kieruje gminna/miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwa wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej. Sąd rejonowy (właściwy wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy) może zarządzić przymusowe doprowadzenie takiej osoby przez Policję w momencie gdy sama dobrowolnie nie stawia się do zakładu. Policja, wykonując zarządzenie przymusowego doprowadzenia osób, o których mowa powyżej, do zakładu, na badanie przez biegłego lub na rozprawę ma prawo zatrzymania takiej osoby w niezbędnych wypadkach i na czas konieczny do wykonania tego zarządzenia.

Klaudia Piór - Oficer Prasowy 
Komendanta Powiatowego Policji w MalborkuBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza