sobota, 28 lipca 2018

Dobra energia w Mediatece

Z Jovaną Stojanović z Serbii

Marzena Gliniewicz


Nową serbską wolontariuszkę przedstawiliśmy Państwu kilka miesięcy temu. Czas poinformować, jak układa się nasza współpraca.

Kim jest Jovana Stojanović?

Jovana jest wolontariuszką z Serbii. Dołączyła do naszego zespołu w marcu 2018r. w ramach projektu Wolontariat Europejski (EVS) koordynowanego przez kwidzyńskie Stowarzyszenie „Akwedukt”.

Jest trenerem, fotografem i reżyserem teatralnym. Przede wszystkim bardzo interesującą młodą osobą.

Malborski poeta pan Tadeusz Łachacki, znający również osobiście Jovanę, opisał ją następująco:
„Jest wśród nas dziewczyna przez wielu kochana.Przybyła aż z Serbii. Jej imię Jovana.Wnosi w nasze życie wciąż dużo radości.Jej serce jest pełne ludzkiej życzliwości.Znajomość języków ma w jednym paluszku- uczy angielskiego starszych i maluszków.Uśmiech, miłe słowo znajdzie dla każdegoI w każdym z nas widzi człowieka dobrego.”

Właśnie… jaka jest Jovana?


Odpowiedź na to pytanie nie może być krótka. 
Po kilku miesiącach wspólnej, codziennej pracy wiemy już, co wprowadza w nasze zajęcia i życie… świeżość kulturową… pasje… radość… nowe pomysły. To dobra Jovanowa i serbska energia J

Trudno by mogło być inaczej, Jov jest osobą bardzo otwartą, życzliwą, tolerancyjną i kulturalną. 


Gdybyśmy mieli wystawić notę polecającą, to z przyjemnością napiszemy, że w pracy Jovana Stojanović jest zaangażowana, pracowita i profesjonalna. Co bardzo istotne - zawsze wychodzi spontanicznie naprzeciw oczekiwaniom dzieci, pracowników biblioteki, nauczycieli. Potrafi sprawnie pracować pod presją czasu. 

Szczególnie ważna podkreślenia jest jej nienaganna strona etyczno-moralna.

Co robi Jovana w Mediatece?


  • prowadzi kawiarenkę językową j. ang. dla młodzieży i dorosłych (grupa zaawansowana), na której poruszane są różne tematy od globalnych spraw społecznych po urodę życia
  • prowadzi zajęcia „Angielski na wesoło” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
  • organizuje zajęcia kulturoznawcze o Serbii i Czarnogórze dla grup zorganizowanych
  • pomaga w zarządzaniu profilem społecznościowym Mediateki na FB
  • dokumentuje biblioteczne wydarzenia i zajęcia dla dzieci i młodzieży – tworzy wspaniałe zdjęcia, prezentacje, filmiki z zajęć
  • wypożycza książki, włącza je do księgozbioru, okłada w folie etc.
  • chętnie pomaga w każdej sprawie, o którą ją poprosimy.

To już trzecia wolontariuszka z projektu EVS odbywająca staż w naszej bibliotece. Wcześniej współpracowaliśmy z Leą Dechamps-Gervais z Francji i Dianą Hovhannisyan z Armenii, które miło wspominamy i tą drogą wysyłamy im wyrazy sympatii i pamięci.


Informacja i zdjęcia: 
Marzena Gliniewicz
Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku


tekst powyższego artykułu w języku angielskim;

GOOD ENERGY IN MEDIATEKA – with Jovana Stojanović from Serbia

We introduce you the new Serbian volunteer that came to us few month ago. It’s time to let you know what does she work on with us.

Who is Jovana Stojanović?
Jovana is a volunteer from Serbia. She joined our team in March 2018. as part of the European Voluntary Service (EVS) project coordinated by the Kwidzyn Association "Aqueduct".
She is a trainer, photographer and theater director. Above all, a very interesting young person.
The Malbork poet, Mr. Tadeusz Łachacki, who also knows Jovan personally, described it as follows:

"There is a girl among us, loved by many.
She came all the way from Serbia. Her name is Jovana.
She brings a lot of joy into our lives.
Her heart is full of human kindness.
Knowledge of languages has in one finger
- teaches English to the elderly and babies.
Smile, a nice word will find for everyone
And he sees a good man in each of us. "

What is Jovana like?
If you ask what is Jovana like, the answer can not be short.
After a few months of common, everyday work, we already know what brings us to our activities and life ... cultural freshness ... passions ... joy ... new ideas. It's good Jovana’s and Serbian energy  It can’t be different because Jov is a very open minded, kind, tolerant and cultivated person.
If we have to write recommendation, we would be pleased to write that at work Jovana Stojanović is committed, hard-working and professional. What is very important - always spontaneously meets the expectations of children, library staff, teachers. She can work efficiently under time pressure.
Particularly the most important is that she is the impeccable ethical and moral side.

What does Jovana do in Mediateka?
- runs an English speaking club for young people and adults (advanced group), where various topics are discussed from global society issues to the beauty of the life
- conducts "English for fun" classes for preschoolers and primary school children
- organizes cultural studies about Serbia and Montenegro for organized groups
- helps in managing social media profile on FB
- documents library events and activities for children and teenagers - creates great photos, presentations, videos from classes
- borrows books, includes them in the book collection, wrapping in foils, etc.
- willing to help in any matter we ask for.

This is already the third volunteer from the EVS project who is interning in our library. Earlier, we cooperated with Lea Dechamps-Gervais from France and Diana Hovhannisyan from Armenia, which we remember and we send them greetings full of sympathy and memory.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz