Fides

 Stowarzyszenie Św. Faustyny "Fides" 

pożyczone z blogu Stary Malbork
 http://starymalbork.blogspot.com/2012/01/gustav-i-willy-eisenack.html

Adres
82-200 Malbork  ul. Rolnicza 1
e-mail;
biuro@fidesspes.pl - istniał taki, 
teraz strona a i e-mail pewnie nieaktualne.
Telefony
 55 273 31 06
 55 273 40 65
Faks: 
55 273 40 65


Statut (fragmenty)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie św. Faustyny „Fides” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3 

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Malbork.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń, krajowych i zagranicznych o podobnych lub tych samych założeniach statutowych. 

 § 5 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. W ramach stowarzyszenia mogą działać niesamodzielne jednostki organizacyjne zwane ośrodkami, centrami, zakładami, warsztatami, biurami, przedstawicielstwami, punktami konsultacyjnymi itp., które działają wg własnego regulaminu zatwierdzonego przez zarząd Stowarzyszenia. 
3. Niesamodzielne jednostki organizacyjne mogą mieć na swoim terenie za zgodą władz Kościoła kaplicę z Najświętszym Sakramentem. W związku z powyższym każda Kaplica w zakresie zgodności z Kodeksem Prawa Kanonicznego obowiązującym w Kościele katolickim pozostaje pod opieką i nadzorem Proboszcza miejscowej parafii, lub osoby duchownej wyznaczonej przez Biskupa danej diecezji. 

 § 6 

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem na obwolucie: Zarząd Główny -Stowarzyszenie św. Faustyny „Fides” - Malbork . W polu wewnętrznym krzyż, korona cierniowa i miecz. 

 § 7

1. Stowarzyszenie może posiadać godło na podstawie obowiązujących przepisów. 2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe , oraz przyznawać je , wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i osobom prawnym. 


 II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 § 8 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Podejmowanie działań na rzecz ogółu społecznego, w szczególności wobec osób dotkniętych marginalizacją, w tym: bezdomnych, uzależnionych, chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych tymi problemami i pogłębianie formacji chrześcijańskiej katolików świeckich pragnących angażować się na tym polu w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną. 

§ 8a 

2. Społeczna nieodpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: 

A) – pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ; 

B) – działalności charytatywnej ; 

C) – ochrony i promocji zdrowia ; 

 3. Społeczna odpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: 
A) - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

B) - działalności charytatywnej; 

C) - ochrony i promocji zdrowia. 


§ 9

 – Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: podejmowanie różnych zadań pomocowych wobec społeczeństwa między innymi w zakresie: dobroczynnym, charytatywnym, ochrony zdrowia, wydawniczym i informacyjnym, edukacyjnym i formacyjnym w tym tworzenie domów starców, domów dla osób fizycznie i umysłowo niepełnosprawnych, domów rehabilitacyjnych (bez opieki medycznej), domów dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, domów dla bezdomnych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej . 
1. nieodpłatną działalność Pożytku Publicznego którą jest: 

a. pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem;
b. szpitalnictwo;
c. pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania;
d. praktyka lekarska.. 

2. odpłatną działalność Pożytku Publicznego którą jest: 

a. pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem;
b. szpitalnictwo;
c. pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania;
d. praktyka lekarska.. 

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu. Pełnomocnictwo dla osób mających składać oświadczenia woli w imieniu Zarządu będzie udzielane w formie pisemnej, podpisanej przez Prezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu. 
Stowarzyszenie w uzasadnionych przypadkach może ubiegać się o zwrot podatku VAT od nabytych usług i towarów.


Copyright © 2015. Stowarzyszenie św. Faustyny Fides

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz